Technický poradca pre inštaláciu laminátovej podlahy

Návod a príručka: Inštalácia laminátovej podlahy

Návod na kladenie Twin clic (PDF)
Návod na kladenie Twin clic Schmalstab (PDF)
Návod na kladenie Top clic (PDF)

Pred inštaláciou: Balíky skladujte 48 hodín v rovnakých klimatických podmienkach ako pri inštalácii. Dôležitým predpokladom pre montáž a dlhé zachovanie hodnoty laminátovej podlahy je priestorová klíma s cca 20 º C a relatívnou vlhkosťou vzduchu 50 až 70 %. Podklad musí byť absolútne rovný, suchý, čistý a nosný.

Pri montáži na minerálny podklad ako je betón, cementový poter, anhydridový poter či kamenné dlaždice sa najprv musí odmerať vlhkosť. Podklad nesmie v žiadnom prípade vykázať a prekročiť nasledujúce hodnoty zvyškovej vlhkosti:

1.) Cementový poter: S podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM. 2.) Anhydridový poter: S podlahovým vykurovaním 0,3 %; bez podlahového vykurovania 0,5 % CM.

Pred inštaláciou na minerálny podklad musí byť bezpodmienečne tzv. „vaňovým spôsobom“ položená vhodná paronepriepustná fólia PE kvôli ochrane pred vlhkosťou. Okraje fólie je potrebné nechať presahovať asi 20 cm a fixovať lepiacou páskou.

Koberec je nevhodný podklad a všetky zvyšky kobercov musia byť pred inštaláciou bezo zvyšku odstránené. Laminátová podlaha je položená plávajúco. Nesmiete ju fixovať k podkladu. U podláh bez izolácie kročajového hluku S.A.S. použite pre utlmenie kročajového hluku 2 mm penovú fóliu PE alebo inú vhodnú podložku s maximálnou hrúbkou 3 mm. Položte v rovnakom smere ako panely. Otvorené balenie podlahy musí byť bezodkladne položené.

Všeobecne sú tri možnosti inštalácie laminátovej podlahy:

1.) Rýchla inštalácia bez lepidla
2.) Inštalácia s Clickguard alebo s podobným utesnením medzier. Tým je podlaha trvalo chránená proti účinkom vlhkosti zhora. Napriek tomu môže byť podlaha demontovaná a znovu položená.
3.) Inštalácia s použitím lepidla poskytuje rovnako trvalú ochranu proti vlhkosti, práca je však nákladnejšia a demontáž pre prípadnú opätovnú inštaláciu podlahy nie je viac možná.

Inštalácia Top Clic

Pri nerovných stenách preneste prosím, priebeh steny na prvý rad panelov a panely adekvátne odpíľte. Pred montážou odmerajte aj hĺbku priestoru. Pokiaľ by posledný rad panelov vykazoval šírku menšiu než 5 cm, musíte jestvujúci zvyšný rozmer rovnomerne rozdeliť medzi prvý a posledný rad panelov tak, že šírku panelov v oboch radoch podľa potreby prirežete.

Bezpodmienečne dodržujte 12-15 mm odstup okraja od steny, vykurovacej rúry, stĺpikov, zarážok dverí atď., ktorý zafixujete dištančným klinom. Pri inštalácii s plochou dlhšou, resp. širšou než 8 m je potrebná dilatačná medzera min. 2 cm. Toto dodržujte aj montáži, ktorá prekračuje priestor. Tu musia byť plochy v priestore dverných zárubní prerušené. K tomu využite profily z nášho sortimentu. Dilatačné škáry môžu byť odborne prekryté zodpovedajúcimi profilmi.

Tip: Panely inštalujte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju osvetlenia!

Montáž začnite v ľavom rohu priestoru. Vyčnievajúca spodná časť drážky pritom smeruje k pokladajúcemu. Položte panely prvého radu, zatiaľ čo prvé dva a vzápätí každý ďalší panel spojíte adekvátne podľa vyobrazenia v návode

Rovno ležiaci panel pre kladenie dlaňou priklopneme tak, aby bol dosiahnutý predzarážkový efekt po celej šírke panelu.

Tip: Nasaďte montážnu pomôcku pozdĺžne vo výške medzier, a prvky definitívne vycentrujte. Tým sa zabráni poškodeniu pri zaklikávaní (spojovaní) panelov.

Nárazový kolík/ drevený klátik/ sa pre tento účel položí pozdĺžne v mieste spoja na panel. Dbajte pritom, prosím, na to, aby nárazový kolík vyčnieval asi 5 – 10 mm nad hranu. Tým je zaistené, že plochy oboch panelov presvedčivo doliehajú. Uvedeným spôsobom namontujte celý panelový rad. Zaistiť odstup steny i záražkami 12 – 15 mm!

Na ľavej strane začnite druhý rad, zatiaľ čo dlhá strana panelu je vsadená šikmo v uhle 30° do vyčnievajúcej spodnej časti drážky už ležiaceho panelu (1 rad) a ľahkým tlakom zatlačte dolu. Každý ďalší rad začať zvyšným kusom (min 20 cm dĺžka) predchádzajúceho radu. Presadenie priečnej medzery jedného radu panelov voči druhému by malo byť najmenej 40 cm.

Nasledujúce panely sú najprv „zakliknuté“ pozdĺžne a ešte pred spojením priečneho spoja sa panel posunie tesne na predchádzajúci panel až dokiaľ povrchové vrstvy tesne na seba nenarážajú.

Teraz dlaňou poklopte rovno ležiaci panel v priestore priečneho spoja, dokiaľ nebude dosiahnutý zasúvací efekt po celej šírke panelu. Vzápätí uzavrite medzeru spoja ľahkým úderom kladivom na drevený klátik, nárazový kolík. Použite montážnu pomôcku. Všetky ďalšie panely položte adekvátne s pracovnými krokmi.

Pokiaľ je to potrebné, priečne medzery sa uzavrú bočnými údermi vhodným nárazovým kolíkom. Posledný panel v rade je pre odpílenie treba pootočiť o 180°. Stranu so vzorom hore, položiť veľa už existujúceho radu (drážku na drážku). Pri čelnej strane zohľadniť odstup od steny. Panel označiť a odpíliť. Kvôli zamedzeniu štiepenia hrán musí byť strana so vzorom pri používaní elektrickej priamočiarej alebo ručnej pílky obrátená dolu. Inak píliť od hornej strany panelu. Posledný panel jedného radu fixovať v prípade potreby ťahadlom. Po inštalácii odstrániť dilatačné záražky.

Pre rúry vykurovania musia byť vyhĺbené otvory, väčšie o 3 cm než je priemer rúry vykurovania. Vyrezať „diel v tvare V“, natrieť lepidlom, priložiť a až do vytvrdnutia lepidla fixovať zarážkou. Vzápätí vzniknuté medzery prekryť manžetou vykurovacej rúry.

Rám drevených dverí skrátiť natoľko, aby pod ne lícoval prvok izolácie kročajového hluku, aby sa laminátová podlaha i tu mohla voľne pohybovať pri zmenách priestorovej klímy.

Pre perfektné ukončenie pri stene upevnite podlahové spony s odstupom 40 – 50 cm a na spony nasuňte vhodné podlahové lišty.

Inštalácia s Twin Clic

Inštaláciu začať v ľavom rohu miestnosti. Prvý panel položte perom k stene a zaistite dilatačnými zarážkami dilatačnú škáru od kraja. Druhý panel čelnou stranou (krátka strana) pod uhlom 30° vsunúť do profilovanej drážky vpredu ležiaceho prvého panelu a položiť rovno na podlahu. Dbajte na to, aby pozdĺžne hrany ležali v jednom smere, nevytvárali presadenia a tvorili priamu líniu. To je potrebné preto, aby pri inštalácii druhého radu mohli byť panely vsadené, „zakliknuté“ bez medzery do pozdĺžneho profilovania.

Pokiaľ by pri nerovnej stene bol odstup čiastočne príliš veľký či malý, preneste, prosím, priebeh steny na prvý rad panelov a panely adekvátne odpíľte. Ďalšie panely pripojiť až do konca prvého radu.

Posledný panel v rade pre upravenie dĺžky/ pílenie otočte o 180°, stranu so vzorom smerom hore vedľa už existujúceho radu (drážku na drážku) a panel priložiť k stene. Na čelnej strane vziať do úvahy okrajový odstup 12 – 15 mm. Označiť dĺžku panelu a odpíliť. Pre zabránenie štiepenia hrany by strana so vzorom mala byť pri použití priamočiarej alebo kotúčovej elektrickej pílky obrátená dolu. Inak píliť od hornej strany panelu. Každý ďalší rad začať zvyšným kusom (min 20 cm dĺžka) predchádzajúceho radu. Druhý rad začať polovičným panelom alebo zvyškom prvého radu. Pritom je treba dbať na to, aby panel nebol kratší než 30 cm, resp. nie dlhší než 95 cm. Presadenie medzery (priečne presadenie medzera musí byť rad od radu vždy najmenej 30 cm.

Podlahový panel druhého radu položiť tak, aby pozdĺžne strany panelu prvého a druhého radu paralelne ležali jedna na druhej, ale aby neboli „zakliknuté“, .tzn. pero druhého radu leží na drážke prvého radu. Pred „zakliknutím“ ďalšie panely priečne „zakliknúť“ po nakoniec druhého radu. Pritom postupovať ako pri prvom rade. Ak kompletný druhý rad leží vedľa prvého radu, je potrebné tento na ľavej strane, na pozdĺžnej strane ukazujúcej do priestoru, asi o 2 cm nadvihnúť.

Pero panelov druhého radu kĺže v zdvihnutom priestore do drážky prvého radu. Pri opätovnom položení panelov je clikový spoj upevnený. Tento postup pozdĺž celého druhého radu opakovať (proces „zakliknutia“), dokiaľ prvý a druhý rad nie sú navzájom spojené bez medzery a bez výškového presadenia. Pri spojení prvého a druhého radu bezpodmienečne dbať na to, aby boli panely položené pozdĺžne bez presadenia. Montáž ďalších radov pokračuje potom ako pri druhom rade s ohľadom na dostatočné presadenie priečnej medzery.

U inštalovaných plôch s dĺžkou, resp. šírkou, viac ako 8 m, sú potrebné dilatačné medzery (široké najmenej 2 cm). Na toto dbajte aj pri inštalácii presahujúcej priestor miestnosti. Tu musia byť plochy v priestore rámu dverí prerušené. K tomu použite profily z nášho sortimentu. Tieto pohybové medzery môžu byť odborne prekryté adekvátnymi profilmi.

Tip: Panely pokladajte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju svetla!

Ak má byť podlaha dodatočne lepená, alebo vybavená utesnením medzery, musí byť použitý dostatok lepidla typu D3, resp. ClickguardTM na hornú časť pera každého panelu (1x pozdĺžna strana, 1x priečna strana). Prebytočné lepidlo asi po 10 minútach vo vysušenom stave pomocou plastovej stierky odstrániť. Zvyšky odstraňovače lepidla odstrániť bez poškrabania, resp. teplou vodou.

Pri použití ClickguardTM pracovať podľa návodu na použitie. Po inštlaácii odstrániť dilatačné zarážky. Pre vykurovacie rúry musia byť vyhĺbené otvory, ktoré sú o 3 cm väčšie než priemer rúry. Vyrezať „diel v tvare V“,, potrieť lepidlom, priložiť a do vytvrdnutia lepidla zafixovať zarážkou. Vzápätí vzniknuté medzery prekryť manžetou vykurovacej rúry. Rám drevených dverí skrátiť natoľko, aby pod neho bolo možné nainštalovať panel spolu s izoláciou kročajového hluku ,rátane odstupu 2 – 3 mm

Pre perfektné ukončenie pri stene upevnite podlahové spony s odstupom 40 – 50 cm a na spony nasuňte vhodné podlahové lišty.

Pre lepšie porozumenie si tu môžete pustiť video o kladení.